Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – taetcandles.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Vegancadeaupakketten.nl
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van Vegancadeaupakketten.nl bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Nakoming 
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
   

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: taetcandles.nl
Adres: Julianadorp
E-mailadres: froukje@taetcandles.nl


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dienen de algemene voorwaarden duidelijk vindbaar te zijn op de webpagina van de ondernemer, bijvoorbeeld onderaan (in de footer van) de homepage.

 
Artikel 4  Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit wordt gedaan aan de hand van een bevestigingspagina na het bestelproces. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De consument ontvangt daarnaast een bevestigings e-mail.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal zorgen dat de volgende informatie duidelijk vindbaar is op de website:
  – het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  – indien de consument een herroepingsrecht heeft, instructies voor het gebruikmaken van het herroepingsrecht.

 
Artikel 6 – Herroepingsrecht en annuleringen

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden en het product retour sturen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Indien de consument de bestelling wenst te annuleren, neemt deze zo spoedig mogelijk contact op via froukje@taetcandles.nl om te informeren of annuleren nog mogelijk is. Vanaf het moment dat de ondernemer het verzendlabel heeft aangemaakt kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. Indien een product beschadigd geleverd wordt bij de consument, dient de consument dit binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket te melden via froukje@taetcandles.nl, inclusief een foto als bewijsmateriaal.

 
Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Producten die niet retour gezonden kunnen worden en waar geen geld terug voor wordt gegeven:
  – Producten met beschadigingen, krassen, markeringen, krabbels en/of vouwen. 
  – Producten die niet meer opnieuw verkoopbaar zijn, door bijvoorbeeld beschadigingen of doordat het product gebruikt is.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Indien de consument wenst een product te retourneren, zal deze zorg dragen om het pakket zorgvuldig in te pakken zodat de producten niet beschadigen tijdens de verzending.

 
Artikel 8  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan froukje@taetcandles.nll.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat Vegancadeaupakketten.nl retourinstructies heeft gestuurd, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 6. De consument bewaart het verzendbewijs zodat bij het eventueel kwijtraken van het pakket door de koeriersdienst, aangetoond kan worden dat het pakket verzonden is. De consument krijgt bij kwijtraken van een pakket geen geld retour als er geen bewijs van verzending getoond kan worden.  
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, dat wil zeggen de kosten die betaald zijn voor het aangekochte product of de aangekochte producten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour binnen is gekomen bij de ondernemer. De verzendkosten van de originele bestelling en de kosten voor de retournering vergoedt de ondernemer niet.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 
Artikel 10  Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die kapot door toedoen van PostNL zijn afgeleverd;
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 3. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   

Artikel 11  Nakoming van de overeenkomst 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot stand koming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 12  Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, waarbij de postcode en het huisnummer leidend zijn. Indien een verkeerde combinatie van straatnaam en postcode wordt ingevuld, wordt de postcode als leidend aangehouden (en dus NIET de straatnaam) aangezien PostNL sorteert aan de hand van postcodes. Indien de consument een verkeerd adres heeft ingevoerd tijdens het bestelproces dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden via froukje@taetcandles.nl. Indien het pakket nog niet verzonden is, kan het adres dan nog aangepast worden. Indien het pakket al verzonden is kan dit niet meer. De ondernemer zal een poging doen om ervoor te zorgen dat het pakket toch op het juiste adres terechtkomt, maar draagt niet de financiële lasten om dit te realiseren en is niet verantwoordelijk wanneer dit niet lukt. 
  De consument heeft de volgende twee opties indien het pakket wordt geleverd op een door hem verkeerd ingevoerd adres:
  – Alvast op eigen kosten een nieuwe bestelling plaatsen. Indien het pakket retour komt bij de ondernemer, worden de kosten van de inhoud van het oorspronkelijk bestelde pakket terugbetaald aan de consument. Alle kosten die betaald zijn met betrekking tot de koeriersdienst (PostNL) worden niet terugbetaald.
  – Wachten of het pakket retour komt bij de ondernemer. Indien dat het geval is kan de consument zijn geld (minus de betaalde verzendkosten) terugvragen aan de ondernemer, of ervoor kiezen het pakket opnieuw te laten versturen maar dan naar het juiste adres. De consument is verantwoordelijk voor de nieuw te betalen verzendkosten.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt die niet vermeld werd op de productpagina, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. De consument kan tijdens het bestelproces een datum van levering selecteren. De ondernemer verzendt de bestelling de dag daarvoor. Voor eventuele vertraging bij de koerier is de ondernemer niet aansprakelijk.

Artikel 13  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct tijdens het bestelproces te worden voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden via froukje@taetcandles.nl.

Artikel 14  Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen nadat de consument de bestelling ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via froukje@taetcandles.nl. De ondernemer kan hierbij om fotomateriaal vragen ter bewijs.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 


Artikel 15 
 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2021.